Dajka Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: E/2020/000178

Dajka tanfolyam bemutatása

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez

Államilag elismert dajka szakvégzettségünkkel garantált az elhelyezkedés magán, és állami iskolában egyaránt. Kinek ajánljuk tanfolyamunkat? Mindenkinek, aki szeret gyerekekkel foglalkozni, megérti a nyelvüket és hivatástudatot éreznek magukban.

Jelentkezés feltételei

alapfokú iskolai végzettség

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

dajka képzés

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
• higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a környezet gondozására, tisztántartására
• a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a munkavédelmi előírások betartására
• empátiára, toleranciára
• adekvát kommunikációra
• általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
• a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
• módszeres munkavégzésre
• differenciált bánásmódra
• segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
• betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
• szakemberekkel való együttműködésre
• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni. Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
• Rendszeres visszajelzéseket ad az óvodapedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
• Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
• Képes arra, hogy felismerje az óvodapedagógustól/kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formákat.
• Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
• Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
• Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
• Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
• Bölcsődében, mini bölcsődében megérti, követi és alkalmazza a gondozási – nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó utasításokat és iránymutatásokat.
• Bölcsődében, mini bölcsődében a gyermek gondozása-nevelése közben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítését.
• Bölcsődében, mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelő szakmai munkáját segíteni a koragyermekkori intervenció elvének megvalósításában.
• Mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelővel szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot alakítani.
• Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli.
• Óvodában képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
• Óvodában képes nyomon követni az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
• Óvodában képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.

dajka tanfolyam győr

Adatok

Képzés

Képzési idő:

400 óra

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Előírt gyakorlat:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

alapfokú iskolai végzettség

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével